Phân loại

Tiếng nói các đoàn thể

Đồng hành cùng sinh viên

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, hoạt động và công tác hội sinh viên TP. Cần Thơ đạt được những kết quả đáng phấn khởi, đã tạo môi trường để sinh viên thành phố rèn luyện, phấn đấu và tích cực…
Đọc thêm...