Lưu trữ hàng ngày

21/08/2022

Máu hiếm

Theo thống kê, cứ 10.000 người thì chỉ có 4 -7 người mang nhóm máu hiếm. Trong tình huống khi có bệnh nhân cần nhóm máu này, các bệnh viện làm như thế nào để có được nguồn máu truyền…
Đọc thêm...