Lưu trữ hàng ngày

03/08/2022

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong những năm qua, phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng và tham gia bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Đọc thêm...