Lưu trữ hàng ngày

01/08/2022

3S cho kinh tế sông ở ĐBSCL

Học viện Chính trị khu vực IV, Tạp chí Cộng sản và Trường Đại học Cần Thơ sáng nay đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh tế sông ở ĐBSCL - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo…
Đọc thêm...