Phân loại

Phóng sự

Người cán bộ Khmer

Là cán bộ trẻ dân tộc Khmer công tác ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, người cán bộ trẻ này đã và đang phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và tâm huyết với nhiệm vụ của mình.
Đọc thêm...