Phân loại

Chuyển đổi số

videos -> chuyên đề -> chuyển đổi số

Chuyển đổi số 24/12/2022

Mục tiêu tổng quát của TP. Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 là: “Phấn đấu vào nhóm tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt, đổi mới công tác quản lý, điều hành bộ máy…
Đọc thêm...

Chuyển đổi số 10/12/2022

Thời gian qua, Thư viện TP. Cần Thơ đã tích cực triển khai các giải pháp chuyển đổi số như: số hóa tài liệu, tài nguyên thông tin, cùng nhiều hình thức đưa sách đến gần hơn với bạn đọc.…
Đọc thêm...