Phân loại

Chuyển đổi số

videos -> chuyên đề -> chuyển đổi số

Chuyển đổi số 11/12/2023

Để hướng đến xã nông thông mới kiểu mẫu, từ đầu năm 2023, xã Mỹ Khánh tập trung xây dựng ấp thông minh tại ấp Mỹ Lộc. Đến nay, Mô hình ấp thông minh đã góp phần rút ngắn khoảng cách…
Đọc thêm...