Lưu trữ hàng ngày

14/04/2024

Chăm sóc lúa hè thu

Hiện phần lớn các trà lúa hè thu trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Vì vậy, rất cần những điều kiện chăm sóc khoa học và hiệu quả để đạt được…
Đọc thêm...