Lưu trữ hàng ngày

20/10/2023

Tự hào cán bộ Hội cơ sở

“Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở” là chủ đề năm 2023 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Để cụ thể hóa chủ đề, trong tổ chức thực…
Đọc thêm...