Lưu trữ hàng ngày

15/05/2023

Chuyển đổi số 15/5/2023

Phong Điền là huyện đầu tiên trên địa bàn TPCT khai trương Trung tâm Điều hành thông minh của huyện. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề để Phong Điền xây dựng chính quyền…
Đọc thêm...