Lưu trữ hàng ngày

06/03/2023

Chuyển đổi số 6/3/2023

Chủ đề năm 2023 "Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới". Do đó, các ngành các cấp trên địa bàn TP. Cần Thơ phải quyết liệt, tập trung việc số hóa dữ liệu,…
Đọc thêm...