Phân loại

Trợ giúp pháp lý

Videos -> Chuyên đề ->

Trợ giúp pháp lý 26/10/2022

Tham gia tố tụng là một trong những hình thức trợ giúp pháp lý quan trọng, góp phần bảo đảm cho người nghèo, đối tượng chính sách, người già, người khuyết tật, trẻ em, người dân tộc…
Đọc thêm...

Đồng hành cùng người dân

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế trong xã hội và người được trợ giúp theo quy định của pháp luật thể hiện tính nhân đạo và nhân văn…
Đọc thêm...