Phân loại

Sức trẻ Tây Đô

Đồng hành cùng thanh niên

Quyết định 1314 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”. Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc đến năm 2030.
Đọc thêm...