Lưu trữ hàng ngày

4 Tháng Một, 2021

Trường nghề hội nhập

Dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 được Bộ LĐTB&XH triển khai, đến nay sau 4 năm thực hiện Dự án được coi là một trong những bước đi đột…
Đọc thêm...