lưu trữ hàng tháng

Tháng Bảy 2019

Tiếp tục vươn lên

Quận Bình Thủy có trên 2.000 hộ gia đình chính sách. Cùng với sự quan tâm về nhiều mặt của địa phương, từng hộ gia đình, đặc biệt là các thương binh, bệnh binh cũng hết sức cố gắng vượt…
Đọc thêm...