Lưu trữ hàng ngày

24 Tháng Năm, 2018

Tập trung hướng về cơ sở

Đảng bộ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ có trên 3.300 đảng viên công tác ở ngành huyện, 6 xã, 1 thị trấn và 79 ấp. Lấy ấp làm địa bàn trung tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo tập…
Đọc thêm...