Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Cần Thơ khóa X

CÁC NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 11
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ KHÓA X

 1. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/7/2023: Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 – 2026
 2. Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 05/7/2023: Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 3. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
 4. Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố
 5. Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
 6. Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023
 7. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương
 8. Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Về việc giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương
 9. Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương
 10. Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
 11. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2023
 12. Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023 của thành phố Cần Thơ
 13. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2023 của thành phố Cần Thơ
 14. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/7/2023: Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười một của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.