Tác phẩm Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

Phóng sự ngắn Truyền hình

Phóng sự ngắn Phát thanh

Phóng sự dài Truyền hình

Phóng sự dài Phát thanh

Phim tài liệu, Chuyên đề, Khoa giáo

Tác phẩm Đài Truyền thanh Quận, Huyện - Sở, Ban ngành thành phố

Phóng sự ngắn Truyền hình

Phóng sự ngắn Phát thanh

Phóng sự dài Truyền hình

Phóng sự dài Phát thanh